USŁUGA NAJMU MOŻE ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANA JAKO DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPÓŁEK LUB TRUSTÓW

30 kwietnia 2022 roku upłynął termin zgłoszenia do Rejestru Działalności na Rzecz Spółek lub Trustów (Rejestr) podmiotów które świadczą usługi wskazane w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednym z objętych tą ustawą rodzajów działalności, jest dokonywanie czynności polegających na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Podmioty spełniające te kryteria i prowadzące działalność w omawianym zakresie muszą uzyskać wymagany wpis do Rejestru. Prowadzenie działalności bez jego uzyskania podlega sankcji w postaci kary pieniężnej do 100 000 zł.

W praktyce obowiązek ten dotyczyć może spółek, które w grupie kapitałowej świadczą usługi administracyjne obejmujące zapewnienie spółkom należącym do grupy siedziby, obsługi sekretarskiej i korespondencyjnej. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie między innymi w organizacjach prowadzących działalność w obszarze nieruchomości, w których poszczególne spółki obiektowe będące np. właścicielami centrów logistycznych mają siedzibę w jednym miejscu, na podstawie umowy zawartej ze spółką należącą do grupy świadczącą usługi najmu.

Zobacz również:

Obowiązek zgłaszania do Rejestru podmiotów świadczących usługi najmu

Odnosząc się do obowiązku zgłaszania do Rejestru podmiotów świadczących usługi najmu, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, który jest właściwy w spawie prowadzenia Rejestru, w zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rejestru, w zakresie najmu wyjaśnił, że:

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych lub powierzchni magazynowych innym przedsiębiorcom nie jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Nie ma tutaj znaczenia, czy umowa najmu została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami niemającymi ze sobą powiązań, czy pomiędzy przedsiębiorcami z jednej grupy kapitałowej (przykładowo pomiędzy spółką „matką” a spółką „córką”).

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczą usługi polegającej na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. art. 2 ust. 1 pkt 16 lit. C – Instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Natomiast najem powierzchni nie musi oznaczać, że w wynajętym budynku czy lokalu będzie się znajdowała siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub, że adres najmowanej lokalizacji będzie wykorzystywany jako adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny.

Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach „(…) Przepis więc dotyczy sytuacji, w których usługa tworzy coś więcej niż zwykły najem powierzchni. (…)”

Co decyduje o obowiązku zgłoszenia do Rejestru?

Racjonalne podejście do przedmiotowego zagadnienia wskazuje, że rozstrzygający o obowiązku zgłoszenia do Rejestru powinien być cel zawartej umowy najmu oraz charakter działalności prowadzonej przez najemcę. Celem tym nie jest, aby obowiązek zgłoszenia do Rejestru powstawał w przypadkach, w których rodzaj działalności prowadzonej przez spółki powiązane wskazuje na zasadność rozwiązania, w którym wszystkie te spółki mają siedzibę w jednej miejscowości i korzystają z obsługi administracyjnej i sekretarskiej specjalnie w tym celu utworzonej spółki, która także świadczy usługę polegającą na udostępnieniu pozostałym spółkom adresu dla potrzeb rejestracji ich siedziby. Niestety, okoliczności te nie zostały jednak wskazane w przepisach.

Ze stanowiska przestawionego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wynika, że w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy najmu wynajmujący jest zobowiązany do czynności w zakresie odbioru, archiwizowania oraz przekazywania korespondencji adresowanej do najemców, obsługi kontrahentów lub gości najemców, świadczenia usług sekretarskich, to istnieje ryzyko uznania przez organy podatkowe, że podmiot powinien być zgłoszony do Rejestru.

Obowiązek zgłoszenia do Rejestru byłby uzasadniony choćby w przypadku, gdy z umowy najmu powierzchni wynika, że została ona zawarta jedynie w celu umożliwienia najemcy posiadania adresu siedziby przy jednoczesnym braku faktycznego wykorzystania przez niego wynajętej powierzchni.

Literalna treść przepisów w zakresie obowiązku zgłoszenia podmiotu do Rejestru nie wskazuje celu tej regulacji prawnej. W związku z powyższym, w przypadku, udostępniania innym podmiotom na podstawie zawartych umów najmu adresu korespondencyjnego i rejestrowego oraz obsługi sekretarskiej, ze względów ostrożnościowych zasadne jest dokonanie zgłoszenia do Rejestru, szczególnie wobec wspomnianej wysokości ewentualnej kary pieniężnej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich wynajmujących mających wątpliwości w zakresie zgłoszenia do Rejestru, których wesprzemy w analizie konieczności zgłoszenia oraz w przygotowaniu i elektronicznym jego złożeniu.

Autor wpisu:

Tomasz Karaś

Tomasz Karaś

Partner, doradca podatkowy

Doradca podatkowy i prawnik posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach, w których doradzał krajowym i zagranicznym Klientom w obszarach prawa podatkowego i prowadzania działalności gospodarczej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), w szczególności dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, cen transferowych, podatku u źródła, podatkowych aspektów restrukturyzacji podmiotów (przekształcenia, podziały oraz łączenie spółek) oraz finansowana działalności, cen transferowych, podatku od nieruchomości i VAT. Reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz przed sądem administracyjnym.