ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ

W związku z dynamiczną sytuacja geopolityczną aktualności nabrały rozważania dotyczące zamieszkania w innym kraju. Podjęcie takiej decyzji może być związane ze zmianą miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (tzw. rezydencja podatkowa) i wynikającą z tego zmianą zasad opodatkowania osiąganych dochodów. Z drugiej strony, atrakcyjność podatkowa wybranego do zamieszkania kraju może być argumentem przeważającym w podjęciu decyzji w tej sprawie.

Z punktu widzenia obowiązków podatkowych wynikających z transgranicznej przeprowadzki warto się do tego odpowiednio przygotować, bowiem samo faktyczne przeniesienie się do innego kraju może okazać się niewystarczające do zmiany rezydencji podatkowej. Bycie rezydentem podatkowym danego kraju oznacza posiadanie w tym kraju tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego, co oznacza, co do zasady, konieczność opodatkowania w tym kraju całości światowego dochodu.

Z punktu widzenia określenia rezydencji podatkowej zasadnicze znaczenie ma posiadanie centrum interesów życiowych w konkretnym kraju bowiem, co do zasady, kraj w którym owo centrum się znajduje jest krajem rezydencji podatkowej.

Zdaniem polskiego fiskusa (Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 kwietnia 2021 roku pt.: Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce) posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych oznacza:

(…) posiadanie ścisłych powiazań osobistych lub gospodarczych z Polską. Każda z tych przesłanek podlega samodzielnej ocenie, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że podatnik posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce.”

Z powyższego stanowiska wynika, że skuteczna zmiany rezydencji podatkowej w związku z przeprowadzką do innego kraju wymaga, aby taka przeprowadzka skutkowała zniknięciem obu przesłanek – czyli powiązań osobistych i ekonomicznych.

Jako czynnik decydujący o istnieniu powiązań osobistych w pierwszej kolejności brana pod uwagę jest obecność w danym kraju małżonka, partnera życiowego oraz dzieci, a w dalszej np.: aktywność w organizacjach społecznych, zawodowych, politycznych.

Z kolei o istnieniu powiązań o charakterze gospodarczym decyduje sytuacja zawodowa i majątkowa danej osoby, rozumiana jako miejsce, w którym dana osoba prowadzi działalność zarobkową, posiada źródła dochodów, inwestycje, rachunki bankowe itp.

Zatem w celu zmiany rezydencji podatkowej konieczne jest dokonanie czynności faktycznych obejmujących przeprowadzkę do innego kraju wraz z rodziną oraz zerwanie lub poważne ograniczenie więzi ekonomicznych z dotychczasowym krajem zamieszkania.

Oprócz powyższych czynności równie ważne wydaje się dokonanie szeregu czynności administracyjnych, wskazujących na zamiar zmiany miejsca zamieszkania, które co najmniej powinny objąć: zawiadomienie organów podatkowych o zmianie miejsca zamieszkania, zgłoszenie tego faktu w odpowiednim urzędzie prowadzącym sprawy w zakresie ewidencji ludności, aktualizację danych w bankach, funduszach inwestycyjnych instytucjach ubezpieczeniowych, itp.

Ponieważ sytuacja życiowa każdej osoby jest inna, warto dokonać jej analizy, aby wskazać wszystkie istotne jej elementy, które należy wziąć pod rozwagę przygotowując plan zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych tak aby zakończyć go sukcesem w postaci nabycia rezydencji podatkowej w wybranym kraju.

W przypadku zainteresowania zmianą rezydencji podatkowej zespół WZ PARTNERS dokona analizy każdej sytuacji i dołoży wszelkich starań w celu skutecznej zmiany rezydencji podatkowej.

Autor wpisu:

Tomasz Karaś

Tomasz Karaś

Partner, doradca podatkowy

Doradca podatkowy i prawnik posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach, w których doradzał krajowym i zagranicznym Klientom w obszarach prawa podatkowego i prowadzania działalności gospodarczej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), w szczególności dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, cen transferowych, podatku u źródła, podatkowych aspektów restrukturyzacji podmiotów (przekształcenia, podziały oraz łączenie spółek) oraz finansowana działalności, cen transferowych, podatku od nieruchomości i VAT. Reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz przed sądem administracyjnym.